STANOVY

 

STANOVY
MORAVSKÉ UNIE ŽEN

 

Název a sídlo, působnost a právní postavení sdružení

 

1.1   Název

Moravská unie žen, z.s.

            (dále jen ”sdružení”)

 

1.2       Sídlo

            Sídlem sdružení je Borová 362/10, Prostějov, PSČ 796 04.

 

1.3       Působnost

Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky - celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.

1.4       Právní postavení

Sdružení Moravská unie žen je občanské sdružení založené podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Má právní subjektivitu a může svým jménem zakládat, měnit či rušit právní vztahy.

 

2       Poslání, cíle a úkoly

 

2.1   Poslání

Posláním sdružení je sdružování žen k poskytování obecně prospěšných činností
v oblasti prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže s cílem podpořit sebedůvěru žen, jejich nasměrování v dosažení cílů a celková podpora jejich osobního růstu a profesní role.

2.2    Cíle

            Cíle sdružení Moravská unie žen jsou:

 1. prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže ve společnosti
 2. realizace projektů na podporu solidarity a sebeuvědomění žen a zejména pak za účelem zvýšení jejich účasti na správě státu, v zastupitelských orgánech a ve veřejné správě
 3. kontaktování a propojování českých, zahraničních a mezinárodních ženských organizací
 4. odstraňování bariér na trhu práce prostřednictvím zvyšování odbornosti žen
 5. zprostředkování pracovních praxí pro ženy
 6. začleňování znevýhodněných skupin obyvatel do společnosti a na trh práce

 

2.3    Úkoly

Hlavními úkoly při dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v  oblasti prosazování rovnosti žen a mužů, zejména:

 1. sdružení iniciuje procesy a realizuje projekty, které vedou ke zlepšení podmínek rovného zastoupení žen a mužů v politice
 2. organizování pravidelných měsíčních setkání členek
 3. pořádání odborných seminářů, diskusních večerů a konferencí
 4. vedení databanky členek v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a vydávání interního katalogu členek o jejich podnikatelských aktivitách
 5. organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení
 6. kooperace s jinými ženskými organizacemi
 7. prezentace aktivit Moravské unie žen na internetu, organizace internetového diskusního fóra
 8. sdružení vyvíjí další aktivity, které jsou v souladu s posláním sdružení
 9. další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

 

3       Členství ve sdružení

 

3.1       Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 18 let, která se svým smýšlením shoduje s posláním sdružení

3.2       Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba prostý souhlas  výboru

3.3       Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru

3.4       Členství zaniká

a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení

b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení

c) nezaplacením členských příspěvků do konce kalendářního roku, kdy měl být příspěvek uhrazen a nestalo se tak, ani  přes písemné upozornění  s přiměřeně poskytnutou dodatečnou lhůtou k zaplacení

d) úmrtím, zánikem sdružení

 

3.5        Člen má právo:

 

 1. účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován
 2. účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen
 3. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení
 4. aktivně se podílet na stanovování cílů a forem činnosti sdružení

 

3.6        Člen má povinnost:

a)  dodržovat stanovy Moravské unie žen, z.s.

b) jednat v souladu s cíly sdružení a svou činností naplňovat cíle sdružení

c) konzultovat a informovat orgány sdružení o své činnosti související s členstvím ve sdružení a nerealizovat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení

d) platit členské příspěvky - výši členských příspěvků a lhůtu k jejich zaplacení či podmínky osvobození od platby stanoví členská schůze.

 

4       Orgány sdružení

 

Orgány sdružení jsou:

 1. členská schůze
 2. výbor sdružení
 3. předseda sdružení
 4. revizor sdružení
   

4.1       Členská schůze

 

4.1.1.   Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení, schází se nejméně jednou ročně

 

4.1.2    Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce, ale ne dříve než za 5 dnů,  náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

 

4.1.3    Členskou schůzi svolá výbor sdružení také poté, požádá-li o to písemně 1/3  členů sdružení, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

 

4.1.4    Členská schůze

 

1.   schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení, pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů  sdružení

2.   volí výbor sdružení a revizora

3.  schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu

4.  rozhoduje o vyloučení člena

5.  určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období

6.  stanovuje výši zápisného a členských příspěvků

 

4.2       Výbor sdružení        

 

4.2.1    Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

4.2.2   Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení.

4.2.3    Výbor sdružení:

                a)   na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;

            b)   připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na

                  další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti

 

4.3    Předseda sdružení

 

Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení,  jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc
k zastupování další osobě.

 

4.4       Revizor sdružení

 

4.4.1    Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze, jeho funkčním obdobím je jeden rok

 

4.4.2    Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu, tyto předkládá členské schůzi.
 

 

5       Zásady hospodaření

 

  5.1.     Příjmy sdružení

Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, subvence, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

 

5.2.     Výdaje sdružení

Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

 

6       Zánik sdružení

 

  6.1.      Zánik

a) dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí dvoutřetinové většiny členské základny, pro případ likvidace bude ustavena likvidační komise, která rozhodne o majetku sdružení.

b) rozhodnutím oprávněného orgánu ministerstva

 

6.2       Likvidace

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.
 

7       Závěrečná ustanovení

 

V ostatních věcech, které tyto stanovy výslovně neupravují, platí pro sdružení příslušné obecně závazné právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, a ustanovení občanského zákoníku.

Kontakt

Moravská unie žen, z.s.

naiclerova@centrum.cz

Borová 362/10
Prostějov
798 01

731 111 531

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode